Sri Sathya Sai Namavali

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

1 Om Sri Sathya Sai Babaaya Namaha

2

Om Sri Sai Sathya Swarupaaya Namaha

3

Om Sri Sai Sathya Dharma Parayanaaya Namaha

4

Om Sri Sai Vardaaya Namaha

5

Om Sri Sai Sath Purushaaya Namaha

6

Om Sri Sai Sathya Gunaathmane Namaha

7

Om Sri Sai Sadhu Vardanaaya Namaha

8

Om Sri Sai  Sadhu Jana Poshanaaya Namaha

9

Om Sri Sai Sarvajnaaya Namaha

10

Om Sri Sai Sarva Jnana Priyaaya Namaha

11

Om Sri Sai Sarva Shakti Moortaya Namaha

12

Om Sri Sai Sarveshaaya Namaha

13

Om Sri Sai Sarva Sanga Parithyaagine Namaha

14

Om Sri Sai Sarva Antaryaamine Namaha

15

Om Sri Sai Mahimaatmane Namaha

16

Om Sri Sai Maheshwara Swarroopaaya Namaha

17

Om Sri Sai Parthi Gramodbhavaaya Namaha

18

Om Sri Sai Parthi Kshetra Nivaasine Namaha

19

Om Sri Sai Yashakaaya Shirdi Vaasine Namaha

20

Om Sri Sai Jodi Adipalli Somappaya Namaha

21

Om Sri Sai Bhaaradwaaja Rishi Gothraaya Namaha

22

Om Sri Sai Bhakta Vatsalaaya Namaha

23

Om Sri Sai Apantharaathmaya Namaha

24

Om Sri Sai Avathara Moorthaye Namaha

25

Om Sri Sai Sarva Bhaya Nivaarine Namaha

26

Om Sri Sai Aapasthamba Suthraaya Namaha

27

Om Sri Sai Abhaya Pradaaya Namaha

28

Om Sri Sai Ratnaakara Vamshod Bhavaaya Namaha

29

Om Sri Sai Shirdi Sai Abheda Shakti Avathaaraya Namaha

30

Om Sri Sai Sankaaraya Namaha

31

Om Sri Sai Shirdi Sai Moorthaye Namaha

32

Om Sri Sai Dwarkamayi Vaasine Namaha

33

Om Sri Sai Chitravathi Thata Puttaparthi Vihaarine Namaha

34

Om Sri Sai Shakti Pradaaya Namaha

35

Om Sri Sai Saranaagatha Thranaaya Namaha

36

Om Sri Sai Aanandaaya Namaha

37

Om Sri Sai Ananda Daaya Namaha

38

Om Sri Sai Aartha Thraana Paraayanaaya Namaha

39

Om Sri Sai Anaatha Naathaaya Namaha

40

Om Sri Sai Asahaaya Sahaayaaya Namaha

41

Om Sri Sai Loka Bandhavaaya Namaha

42

Om Sri Sai Loka Raksha Parayanaaya Namaha

43

Om Sri Sai Loka Naathaaya Namaha

44

Om Sri Sai Deena Jana Poshanaaya Namaha

45

Om Sri Sai Moorthi Tharaya Swaroopaya Namaha

46

Om Sri Sai Mukthi Pradaaya Namaha

47

Om Sri Sai Kalusha Vidooraaya Namaha

48

Om Sri Sai Karunakaraaya Namaha

49

Om Sri Sai Sarva Adharaaya Namaha

50

Om Sri Sai Sarva Hrudh Vaasine Namaha

51

Om Sri Sai Punya Phala Pradaaya Namaha

52

Om Sri Sai Sarva Papa Kshaya Karaaya Namaha

53

Om Sri Sai Sarva Roga Nivarine Namaha

54

Om Sri Sai Sarva Baadha Haraaya Namaha

55

Om Sri Sai Anantha Nutha Keerthanaaya Namaha

56

Om Sri Sai Aadi Purushaaya Namaha

57

Om Sri Sai Aadi Shaktaye Namaha

58

Om Sri Sai Aparoopa Sakthine Namaha

59

Om Sri Sai Avyakta Roopine Namaha

60

Om Sri Sai Kama Krodha Dhwamsine Namaha

61

Om Sri Sai Kanakaambara Dhaarine Namaha

62

Om Sri Sai Adbhuta Charyaaya Namaha

63

Om Sri Sai Aapad Baandhavaaya Namaha

64

Om Sri Sai Premaatmane Namaha

65

Om Sri Sai Prema Moorthaye Namaha

66

Om Sri Sai Prema Pradaaya Namaha

67

Om Sri Sai Priyaaya Namaha

68

Om Sri Sai Bhakta Priyaaya Namaha

69

Om Sri Sai Bhakta Mandaaraya Namaha

70

Om Sri Sai Bhakta Jana Hrudaya Vihaaraaya Namaha

71

Om Sri Sai Bhakta Jana Hrudaalayaaya Namaha

72

Om Sri Sai Bhakta Paraadheenaaya Namaha

73

Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradeepaaya Namaha

74

Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradaaya Namaha

75

Om Sri Sai Sujnana Maarga Darshakaaya Namaha

76

Om Sri Sai Jnana Swaroopaaya Namaha

77

Om Sri Sai Gita Bodhakaaya Namaha

78

Om Sri Sai Jnana Siddhidaaya Namaha

79

Om Sri Sai Sundara Roopaya Namaha

80

Om Sri Sai Punya Purushaaya Namaha

81

Om Sri Sai Phala Pradaaya Namaha

82

Om Sri Sai Purushothamaaya Namaha

83

Om Sri Sai Purana Purushaaya Namaha

84

Om Sri Sai Atheethaaya Namaha

85

Om Sri Sai Kaalaatheethaaya Namaha

86

Om Sri Sai Siddhi Roopaaya Namaha

87

Om Sri Sai Siddha Sankalpaaya Namaha

88

Om Sri Sai Aarogya Pradaaya Namaha

89

Om Sri Sai Annavastra Daaya Namaha

90

Om Sri Sai Samsara Dukha Kshaya Karaaya Namaha

91

Om Sri Sai Sarvabheeshta Pradaaya Namaha

92

Om Sri Sai Kalyaana Gunaaya Namaha

93

Om Sri Sai Karma Dwamsine Namaha

94

Om Sri Sai Sadhu Maanasa Sobhithaaya Namaha

95

Om Sri Sai Sarvamatha Sammathaaya Namaha

96

Om Sri Sai Sadhu Maanasa Parisodhakaaya Namaha

97

Om Sri Sai Sadhu-kaanugraha Vata-vriksha Prathishtha-pakaaya Namaha

98

Om Sri Sai Sakala Samsaya Haraaya Namaha

99

Om Sri Sai Sakala Tattwa Bodhakaaya Namaha

100

Om Sri Sai Yogiswaraaya Namaha

101

Om Sri Sai Yogindra Vandithaaya Namaha

102

Om Sri Sai Sarva Mangala Karaaya Namaha

103

Om Sri Sai Sarva Siddhi Pradaaya Namaha

104

Om Sri Sai Aapanivarine Namaha

105

Om Sri Sai Aarthiharaaya Namaha

106

Om Sri Sai Shantha Moorthaye Namaha

107

Om Sri Sai Sulabha Prasannaaya Namaha
108 Om Sri Sai Bhagawaan Sri Sathya Sai Babaaya

 OM SHANTI SHANTI SHANTIHI

Namaha