Prayers & Mantras

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

AUMKAR
Aumkaaram Bindu Samyuktam
Nityam Dhyaa Yanti Yoginah
Kaamadam Mokshadam Chaiva
Aumkaarya Namo Namah
 
GAYATRI MANTRA
OM Bhur Bhuvaha Suvah
Tat Savitur Varrenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Nah Parchodayaath
 
LORD GANESHA
Vakratunda Mahaakaaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kurume Deva
Sarva Kaaryesu Sarvadaa
-----------------------------------
Shuklam Baradharam Vishnum
Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth
Sarva Vighno Pashan Thayae (x2)
---------------------------------------------
OM Eka Dantaaya Vidmahe
Vakra Tundaya Dheemahi
Tannoh Dhantih Prachodayaath
 
LORD VISHNU
Shantakaaram Bhujaga Shayanam
Padmanabham Suresham
Vishwaadhaaram Gagana Sadrisham
Megha Varnam Shubhangam
---------------------------------------
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam
Yogi Hrdhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarva Lokaika Natham
-------------------------------
Achyutam Keshavam Rama Narayanam
Krishna Damaodharam Vasudevam Bhajey
Sridharam Madhavam Gopika Vallabham
Sadguru Nayakam Ramachandram  Bhajey
MAHA MRITUNJAYA MANTRA
OM Tryam Bakam Yajaa Mahe
Sugan Dhim Psuhti Var Dha Nam
Ur Vaaruka Miva Bandha Naath
Mrityor Muksheeya Maamru Taath
OM Hreem Namah Shivaya
 
SAI GAYATRI
OM Sayeeshvaraaya Vidmehe
Sathya Devaaya Dhee Mahi
Tannah Sarvah Parchodayaath
 
OM Sai Ramaya Vidmahe
Atma Ramaya Dheemahi
Tannoh Baba Parchodayaath
---------------------------------------
Aum Sarvagna Sarva Devta Swarupa Avatara
Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa Avatara
Anant Anupam Brahma Swarupa Avatara
Aum Bhagavan Sri Shirdi Sai Nathaya Namaha
Aum Bhagavan Sri Satya Sai Babaya Namaha
Aum Bhagavan Sri Prem Sai Nathaya Namaha.
 
SHIVA GAYATRI
OM Tat Purushya Vidmahe
Mahadevaya Dheemahi
Tanno Rudrah Prachodayaath
 
HINDU PRAYER
Twaneva Mata Cha Pita Twameva
Twaneva Bandhu Sakha Twaneva
Twaneva Vidya Sarinam Twaneva
Twaneva Sarvam Mum Dev Devam.
 
 
GODDESS PARVATI
Sarva Mangala Maangalye
Shive Sarvaartha Saadhike
Sharanye Tryambike Gauri
Naaraayani Namostute
 
GODDESS LAKSHMI
Namastestu Mahaamaaye Shripeethe Surapoojite
Shankha Chakra Gadaa Haste
Shree Mahaalakshmi Namostute
 
GODDESS SARASWATI
Saraswati Namastubhyamm
Varade Kamarupini
Vidya Arambham Karisyami
Siddir Bhavatu Me Sada
 
GURU
Guru  Brahma, Guru Vishnuh
Guru Devo Maheshwarah
Guru  Saakshaat, Para Brahma
Tasmai Shri Gurave Namah
 
SADGURU
Omkara Roopinam,
Bhakta Janaananda Pradaayinam
Sathya Sayesshwaram
Vande Sadgurum Karunakaram
 
GURU VANDANA
OM Saha Navavatu,
Saha Nau Bhunaktu
Saha Veeryam Karavavahai
Tejasvinau Adheetamastu
Maa Vidvishvahai
 
SARVA KALYAN
OM Sarvevai Sukhinah  Santu
Sarve Santu Niramayaah
Sarve Bhadrani Pashyantu
Maa Kashchit Dukhamaapnuyaat
SHANTI MANTRA
OM Poornam Adhah Poornam Idham
Poornath  Poornam Udhachyathe
Poornasya Poornam Aadhaaya
Poornameva Avashisyate
 
SHANTI PATH
OM Dyau Shanti Rantariksham
Shanti Prithvi Shanti Rapah
Shanti Rosadhayah Shanti Vanaspatayah
Shanti Vishve Devah Shanti Brahma
Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva
Shanti Saama Shanti Redhi
OM Shanti Shanti Shantihi
 
PRANAYAMA MANTRA
OM Bhuuh, OM Bhuvaha, OM Suvaha,
OM Mahaha, OM Janaha, OM Tapaha,
Ogum Sathyam
 
CONGREGATIONAL CHANTING
Gajaanam Bhoota Ganaadi Sevitham
Kavittaa Jamboophala Saara Bhakshitam
Umaa Sutham Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam
UNIVERSAL  VEDIC PRAYER
Asto Ma Sad Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritm Gamya
 
SARVA DHARMA PRAYER
OM Tat Sat Shri Narayan Tu,
  Purushottam Guru Tu,
Sidh Budh Tu, Skand Vinayak,
  Savita Pavak Tu(x 2)
Bramh Mazda Tu, Yahava Shakti Tu,
  Ishu Pita Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu, Ram Krishna Tu,
  Rahim Taao Tu (x 2)
Vasudev Tu, Vishwarupa Tu,
  Chida Nanda Hari Tu
Adviteeya Tu, Akala Nirbhaya,
  Atma Linga Shiv Tu (x 3)
 
MANGALA AARTI
OM Jai Jagdish Harey,
  Swami Satya Sai Harey
Bhakta Jana Sam Rakshak (2)
  Parti Maheshwara....         OM JAI
Shashi Vadana Shree_Karaa,
  Sarva Praan_Pathey,
  Swami Sarva Praan_Pathey
Ashit Kalpal Lateeka (2)
  Aapath Baandhava............OM JAI
Mat Pita Guru Daivam,
  Mari Antayu Neevey,
  Swami Mari Antayu Neevey
Nad Brahm Jagnnath (2)
  Nagendra Shayana...........OM JAI
OM Kar Roopa O jaswi Shiv
  Sai Mahadeva, Sathy  Sai Mahadeva
Mangal Arti Anduko (2)
  Mandar Girdhari..............OM JAI
 
Narayan Narayan OM Sathya Narayan Narayan Narayan OM (x 3)   OM Jai Sad Guru Deva.
 
LOKA SAMASTA
Loka Shamasta Sukhino Bhavantu (X3)
or
Shamasta Loka Sukhino Bhavantu (X3)
 
GURU PRAYER
Malgalam Guru Devaaya,
Mangalam Jnana Daayiney,
Mangalam Parthi Vaasaaya,
OM Mangalam Sri Sathya Sai Ney
 
VIBHUTI MANTRA
Paramam Pavitram Baba Vibhutim
Paramam Vichitram Leela Vibhutim
Paramartha  Ishtarha Moksha Pradaatham
Baba Vibhutim Idamasrayami
 
UNIVERSAL PRAYER
Koti Koti Pranam Ho (X3)
OM Shanti Shanti Shantihi
 
FOOD PRAYER
Bhahma Arpanam Brahma Havir
Brahmagnau Brahmana Hutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Bhahma Karma Samaadhina
 
Aham Vaishvaanaro Bhoothvaa
Praaninam Dehamaasritaha
Praanapaana Samaayuktaha
Pachamyannam Chaturvidham
 
       OM Shanti Shanti Shantihi
------------------------------------------
Harir Daata Harir  Bhokta
Harir Annam Prajaapatih
Harir Viprashareerastu
Bhunkte Bhojayate Harir