Lingashtakam

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

                                                      
Brahma Murari Surarchita Lingam
Nirmala Bhashita Shobhita Lingam
Janmaja Dukhha Vinashaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....1
 
Deva Muni Pravararchita Lingam
Kamadaham Karunakara Lingam
Ravana Darpa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....2
 
Sarva Sugandhi Sulepita Lingam
Buddhi Vivardhana Karana Lingam
Siddha Suraasura Vandita Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....3
 
Kanaka Mahamani Bhooshita Lingam
Phanipati Veshtita Shobhita Lingam
Daksha Suyajna Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....4
 
Kumkuma Chandana Lepita Lingam
Pankaja Hara Sushobhita Lingam
Sanchita Papa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....5
 
Deva Gannarchita Sevita Lingam
Bhavair Bhakti Bhireva Cha Lingam
Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....6
 
Ashta Dalo Pariveshtita Lingam
Sarva Samudbhava Karana Lingam
Ashta Daridra Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....7
 
Sura Guru Sura Vara Poojita Lingam
Sura Vana Pushpa Sadarchita Lingam
Parat Param Paramatmaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam          .....8
 
Lingashtakamidam Punyam
Yah Pathet Shiva Sannidhau
Shiva Lokamavapnoti
Shivena Saha Modate
                                     
Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om