Ganesh Namavali

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

1

Om

Vinayakaya Namaha

2

Om

Vignarajaya

Namaha

3

Om

Gowriputhraya

Namaha

4

Om

Ganeshvaraya

Namaha

5

Om

Skandakrajaya

Namaha

6

Om

Avyayaya

Namaha

7

Om

Poothaya

Namaha

8

Om

Dakshaya

Namaha

9

Om

Adhyakshaya

Namaha

10

Om

Thwijapriya

Namaha

11

Om

Agnikarpachithae

Namaha

12

Om

Indrasripradya

Namaha

13

Om

Vaneepradaya

Namaha

14

Om

Sarvasiddhipradaya

Namaha

15

Om

Sarvathanayaya

Namaha

16

Om

Sarvaripriya

Namaha

17

Om

Sarvathmakaya

Namaha

18

Om

Srishtikartharae

Namaha

19

Om

Devaya

Namaha

20

Om

Anekarchithaya

Namaha

21

Om

Sivaya

Namaha

22

Om

Suddhaya

Namaha

23

Om

Buddhipriyaya

Namaha

24

Om

Saanthaya

Namaha

25

Om

Brahmacharinae

Namaha

26

Om

Gajananaya

Namaha

27

Om

Dwaimathreya

Namaha

28

Om

Munisthuthya

Namaha

29

Om

Bhakthavignavinasakaya

Namaha

30

Om

Ekadhanthaya

Namaha

31

Om

Chathurbahavae

Namaha

32

Om

Chathuraya

Namaha

33

Om

Sakthisamyudhaya

Namaha

34

Om

Lumbodharaya

Namaha

35

Om

Soorpakarnaya

Namaha

36

Om

Haraye

Namaha

37

Om

Brahmaviduthamaya

Namaha

38

Om

Kaalaya

Namaha

39

Om

Grihapathayae

Namaha

40

Om

Kaminae

Namaha

41

Om

Somasooryagni  Lochanaya

Namaha

42

Om

Paasangudharaya

Namaha

43

Om

Chandaya

Namaha

44

Om

Gunatheethaya

Namaha

45

Om

Niranjanaya

Namaha

46

Om

Agalmashaya

Namaha

47

Om

Swayamsiddhaya

Namaha

48

Om

Siddharthipadampujaya

Namaha

49

Om

Beeja  Poora  Balasakthya

Namaha

50

Om

Varadhaya

Namaha

51

Om

Saasvadhaya

Namaha

52

Om

Krithinae

Namaha

53 Om Dwijapriyaya Namaha

54

Om

Veedhabaya

Namaha

55

Om

Ghathinae

Namaha

56

Om

Chakrinae

Namaha

57

Om

Ikshusapathruthae

Namaha

58

Om

Sridhaya

Namaha

59

Om

Ajayaya

Namaha

60

Om

Uthblakaraya

Namaha

61

Om

Sripathayae

Namaha

62

Om

Sthuthiharshithayaya

Namaha

63

Om

Kulaathripethrae

Namaha

64

Om

Jatilaya

Namaha

65

Om

Kalikalmashanaasanaya

Namaha

66

Om

Chandrachoodamanaye

Namaha

67

Om

Kaanthaya

Namaha

68

Om

Papaharinae

Namaha

69

Om

Samahithaya

Namaha

70

Om

Aasrithaya

Namaha

71

Om

Srikaraya

Namaha

72

Om

Sowmyaya

Namaha

73

Om

Bhakthavanchithadhayakaya

Namaha

74

Om

Saanthaya

Namaha

75

Om

Kyvalyasukathaya

Namaha

76

Om

Sachidhanandavigraharaya

Namaha

77

Om

Nyaninae

Namaha

78

Om

Dhayayudhaya

Namaha

79

Om

Thaanthaya

Namaha

80

Om

Brahmathdvesha  Viviarjithaya

Namaha

81

Om

Brahmadhaithya  Bayadhaya

Namaha

82

Om

Srikandaya

Namaha

83

Om

Viputheswaraya

Namaha

84

Om

Ramarchithaya

Namaha

85

Om

Vidhayae

Namaha

86

Om

Nagaraja Yagnopaveethavathae

Namaha

87

Om

Sthoolkandaya

Namaha

88

Om

Swayamkartharae

Namaha

89

Om

Samagoshapriyaya

Namaha

90

Om

Parasmai

Namaha

91

Om

Sthoolathundyaya

Namaha

92

Om

Agrakanyae

Namaha

93

Om

Dheeraya

Namaha

94

Om

Vageesaya

Namaha

95

Om

Siddhidhayakaya

Namaha

96

Om

Dhoorvabhilvapriyaya

Namaha

97

Om

Avyakthamoorthayae

Namaha

98

Om

Athputhamoorthimathae

Namaha

99

Om

Sylendra  Dhanujoth  Sanga Kelanoth  Suga  Maanasaya

Namaha

100

Om

Swalavanya  Sudhasara Jithamanmadha  Vigraya

Namaha

101

Om

Samastha  Jagadhaatharaya

Namaha

102

Om

Mayinae

Namaha

103

Om

Mooshika  Vaganaya

Namaha

104

Om

Hrishtaya

Namaha

105

Om

Thushtaya

Namaha

106

Om

Prasanathmanae

Namaha

107

Om

Sarvasiddhi  Prahayakaya

Namaha

108

Om

Siddhi  Vinayakaya

Namaha